Compara produse:

Regulament promoții

Campanie ‘’BLACK FRIDAY’’

Perioada de valabilitate: 07 Noiembrie 2023 – 31 Decembrie 2023

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania ‘’Black Friday’’, denumita in continuare ‘’Campania’’, este organizata de S.C. VASSILIAS S.R.L. , denumit in continuare ‘’Organizator’’, cu sediul in Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77 (Complex Metav), Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J/40/6526/1998, având Cod Unic de Inregistrare 10750980, reprezentată prin dl. Dimitrios Valsamos în calitate de Director General.

LOCATIA SI DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara online pe www.rohnson.ro, in perioada 07.11.2023 ora 00:00 – 31.12.2023 ora 23:59

DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie pot participa orice persoana juridica si/sau fizica, rezidenta in Romania, cu varsta minima de 16 ani (numita in continuare ‘’Participant’’), cu capacitate deplina de exercitiu si care cumpara online de pe www.rohnson.ro. 

MECANISMUL CAMPANIEI

  • Campania consta in aplicarea unor reduceri de pana la 40 (patruzeci)% la cel mai mic pret de vanzare din ultimele 30 de zile al acelor produse  care sunt semnalizate corespunzator prin afisarea lor in banner-ul de pe Home Page.
  • Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-10 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.
  • Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
  • Nu exista o limitare a numarului de coduri achizitionate in limita stocului disponibil.
  • In perioada desfasurarii Campaniei, vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.
  • Factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/sau false la data plasarii comenzii
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica, cu intentia de a perturba, ameninta sau deranja orice persoana.
  • Utilizarea prin orice mijloace a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele respective vor fi descalificate.

FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator si care impiedica sau intarzie total sau partial executarea si/sau continuarea Campaniei 

Daca intervene situatia de mai sus, sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prelungi, suspenda, sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa prin afisare pe rohnson.ro.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77 (Complex Metav), Sector 1

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ‘’GDPR’’.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Prin participarea la Campanie, Participantii iau la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temeiuri legale art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale), art. 6 alin. 1 lit. f) (interesul legitim al Operatorului) si art. 6 alin. 1 lit. a) (consimtamantul persoanei vizate) din Regulamentul GDPR.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile persoanelor vizate prevazute de GDPR, incluzand dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor. 

Datele cu caracter personal ale Participantilor nu vor fi transferate (inclusiv prin stocare) într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Stocăm datele cu caracter personal ale Participantilor strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate si conform politicii noastre interne de retenție a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).

În cazul în care Participantii ne-au oferit consimțământul la datelor lor cu caracter personal vom prelucra aceste date până la realizarea  scopurilor mai sus-menționate, sau până la data retragerii consimțământului Participantilor, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazurilor în care avem obligația legală să prelucram aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantul se poate adresa Organizatorului:

  • a. prin e-mail la adresa office.rohnson@vassilias.ro;
  • b. prin posta sau curier la adresa: Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77 (Complex Metav), Sector 1,, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Vassilias SRL”.

Participantii au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reclamatiiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea acesteia in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentative de fraudare a sistemului Companiei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale, conform Regulamentului, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii ale Participantilor, care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la data livrarii produselor cumparate online, de pe www.rohnson.ro

Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv.


Organizator

S.C. Vassilias S.R.L.

Dimitrios Valsamos – Director General